Treffen de Joodse gewapende groeperingen schuld aan het vluchtelingenprobleem dat ontstond in 1948 in Palestina?

Posted in | Posted by: | Tagged: | Leave a reply

Treffen de Joodse gewapende groeperingen schuld aan het vluchtelingenprobleem dat ontstond in 1948 in Palestina?
88 Downloads